Inleiding

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Foto de Leng omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Dit privacybeleid ziet op de door Foto de Leng aangeboden dienstverlening en de daarbij behorende websites. In het privacybeleid wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt. Je wordt aangeraden om dit privacybeleid zorgvuldig door te lezen.

Foto de Leng is statutair gevestigd te Hardinxveld-Giessendam en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 24356944 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacybeleid is Foto de Leng bereikbaar op werkdagen vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur op telefoonnummer 0184-614041. Ook kun je contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@fotodeleng.nl. Tot slot is op de website een contactformulier beschikbaar.

Verwerken van persoonsgegevens

Foto de Leng als bewerker

Foto de Leng maakt foto's in opdracht van haar opdrachtgevers. De opdrachtgevers bestaan uit onder meer scholen, particulieren en bedrijven. Vervolgens worden de foto's in sommige gevallen door Foto de Leng online ter beschikking gesteld aan bijvoorbeeld de ouders van schoolgaande kinderen of werknemers van de betreffende bedrijven. De foto's blijven voor onbepaalde tijd beschikbaar. Al deze activiteiten voert Foto de Leng uit in opdracht van de opdrachtgevers. Foto de Leng wordt daarom voor deze activiteiten aangemerkt als 'bewerker' als bedoeld in de privacywetgeving.

 

Foto de Leng als verantwoordelijke
Zoals aangegeven worden sommige foto's online beschikbaar gesteld voor bijvoorbeeld ouders van schoolgaande kinderen en werknemers van een bepaald bedrijf. Voor die personen is het mogelijk om de voor hen relevante foto's te bestellen. Als men dat wil, wordt door het plaatsen van een bestelling een overeenkomst met Foto de Leng aangegaan. Bij het aangaan en uitvoeren van die overeenkomst worden persoonsgegevens door Foto de Leng verwerkt. Dit zodat de betreffende foto's uiteindelijk bezorgd kunnen worden bij de personen die de foto's besteld hebben. Het gaat hier om een gegevensverwerking van de gewenste foto's, de NAW-gegevens en het e-mailadres van de personen die de foto's bestellen. Deze gegevens mag Foto de Leng verwerken omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Het verstrekken van deze persoonsgegevens is verplicht. Indien deze persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd. De NAW-gegevens en het e-mailadres van personen die een bestelling plaatsen worden - naast dat deze persoonsgegevens nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst - voor onbepaalde tijd opgeslagen in het relatiebeheersysteem van Foto de Leng. Deze persoonsgegevens worden daarin opgeslagen zodat Foto de Leng bestaande klanten kan informeren over vergelijkbare producten en diensten. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Foto de Leng. Dit belang bestaat concreet uit een gerechtvaardigd commercieel belang van Foto de Leng bij het onderhouden van rechtstreekse contacten met klanten.

De door Foto de Leng gemaakte foto's worden door Foto de Leng ook verwerkt om deze voor onbepaalde tijd te bewaren. Deze gegevensverwerkingen voert Foto de Leng in opdracht van de scholen, particulieren en bedrijven uit, zodat bijvoorbeeld ouders van kinderen altijd bestellingen van foto's kunnen plaatsen.

Als Foto de Leng voor deze gegevensverwerkingen als 'verantwoordelijke' wordt aangemerkt, dan zijn deze gegevensverwerkingen noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Foto de Leng. Dit belang bestaat concreet uit het kunnen aanbieden van dienstverlening die over het algemeen door de personen wiens persoonsgegevens verwerkt worden (dan wel van diens wettelijk vertegenwoordiger(s) als positief wordt ervaren. De personen wiens persoonsgegevens verwerkt worden (dan wel van diens wettelijk vertegenwoordiger(s)) worden over deze gegevensverwerkingen geïnformeerd en zij worden gewezen op de mogelijkheid om de persoonsgegevens te laten verwijderen. Voor deze gegevensverwerkingen heeft Foto de Leng (zekerheidshalve) ook toestemming gevraagd aan de personen wiens persoonsgegevens verwerkt worden (dan wel van diens wettelijk vertegenwoordiger(s) vóórdat door hen een bestelling is geplaatst. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan).


Op de website van Foto de Leng is een contactformulier beschikbaar. Als het contactformulier ingevuld en verzonden wordt, dan worden persoonsgegevens verwerkt zodat Foto de Leng de vraag, klacht of andersoortige communicatie af kan handelen. Het verstrekken van de persoonsgegevens is verplicht, omdat anders de communicatie niet afgehandeld kan worden. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Foto de Leng. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Foto de Leng om vragen, klachten of andersoortige communicatie af te kunnen handelen.

Bewaartermijn

In dit privacybeleid is aangegeven wat de bewaartermijn van persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen, dan bewaart Foto de Leng de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Beveiliging

Foto de Leng heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo is de bestelsite van Foto de Leng onder meer beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat.

Bewerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Foto de Leng worden verwerkt door zogenoemde bewerkers en subbewerkers. Denk aan het hostingbedrijf dat onze website host, en het postorderbedrijf dat bestellingen verwerkt om deze te kunnen bezorgen. De bewerkers en subbewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Foto de Leng en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens.
De persoonsgegevens worden (met uitzondering van de hierboven genoemde bewerkers en subbewerkers) niet verstrekt aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Je privacyrechten

Je hebt recht op inzage, rectificatie, aanvulling, verwijdering en afscherming van je persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de geldende privacywetgeving. Als je van deze rechten gebruik wilt maken, dan kan gebruik worden gemaakt van de genoemde contactmogelijkheden. Deze rechten komen in voorkomend geval ook toe aan de wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

De huidige versie is het laatst gewijzigd op 24-08-2023.

Home Privacyverklaring